JSVĢ padome

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas

padomes sanāksmes

PROTOKOLS

2022./2023.m.g.

11.10.2022.                                                                                                                                                                   Nr.1

Sanāksmes laiks: 11.10.2022. 18:30 – 21:10.

Sanāksmes formāts: klātienē, JSVĢ telpās.

 

Sanāksmes dalībnieki (kopā 31):

Ģimnāzijas pārstāvji (5) – […]

vecāku pārstāvji (26) –[…] (7.ib), […] (7.kom), […] (7.kom), […] (7.soc.), […] (7.soc), […] (7.v), […] (8.soc), […] (8.soc.), […] (8.v), […] (8.v), […] (9.kom), […] (9.kom), […] (9.vt), […] (9.vm/12.v), […] (9.vm), […] (9.vm), […] (9.vm), […] (9.vm), […] (9.soc), […] (10.kom/ 12.vid), […] (11.vid), […] (12.kom), […] (12.soc), […] (12.vid), […] (12.vid), […].

Sanāksmes mērķis:

 1. Iestartēt Ģimnāzijas padomes darbu 2022.-2023. m.g.
 2. Sniegt informāciju par plānotajām aktivitātēm, pasākumiem un nepieciešamo vecāku iesaisti 2022.-2023. m.g.

Darba kārtība:

 1. Skolotāju radošās un metodiskās iniciatīvas sadarbībai ar vecākiem (Evelīna Strelēvica)
 2. Atskats uz 2021./2022.m.g. ĢP iesaisti un aktivitātēm.
 3. Veidojam, papildinām ģimnāzijas padomes sienu
 4. Ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja un protokolista ievēlēšana
 5. Tālākās attīstības redzējums ģimnāzijā – 4 prioritātes
 6. gada aptaujas dati (Anete Olava)
 7. Sasniedzamie rezultāti – ko uzņemas ĢP, lai prioritātes realizētu, attīstības SR sasniegtu un kā, kad par to atskaitīsies
 8. Ģimnāzijas padomes noteikumu pilnveide

Informācija:

 1. Evelīna Strelēvica, matemātikas, inženierzinātņu skolotāja un klases audzinātāja aicina uz pasākumu vecākiem “5 mīlestības valodas” – atsaukties sava bērna mīlestības vajadzībām 19. oktobrī 19:00 – 20:30 – klātienē JSVĢ telpās.
 2. Ģimnāzijas padomes siena (padlet). Reģistrējas ĢP pārstāvji – vārds, uzvārds, pārstāvētā klase, foto, nodarbošanās, prasmes, intereses, ar kādām var būt noderīgs ĢP.
 3. Tālākās attīstības redzējums ģimnāzijā – 4 prioritātes un 2022./2023. risināmie jautājumi:
  • Caurviju prasmju attīstīšana un tikumu praktizēšana ikdienas darbā. Pašvadītas mācīšanās procesā un projektu darbā, attīstot savas stiprās un vājās puses, ikviens parāda drosmi, atbildību, centību un iniciatīvu. (virzieni – kompetenču pieeja, projekta darbs, mācīšanās paradumi, centība un drosme u.c.)
  • Vienotas mācību pieejas plānošana, ieviešana un nostiprināšana. Skolotāji, sadarbojoties jomu ietvaros, organizē pašvadītas mācīšanās prasmju apguvi un plāno mērķtiecīgu vērtēšanas procesu. (virzieni – savstarpējā mācīšanās, vērtēšana kā sistēma, pašvadīta mācīšanās, vienota izpratne u.c.)
  • Uz vērtībām orientētas, erudītas un radošas vides plānošana un attīstīšana. Sadarbojoties ar pašvaldību izstrādāts mācību vides un sporta infrastruktūras modernizācijas plāns, veicināta atbalstoša un veselīga skolas vide un kolektīva labbūtība (virzieni – kvalitatīva mācību vide, daudzfunkcionālas telpas, emocionālā labsajūta, drošība un veselība, atbalsts u.c.).
  • Kolektīva iesaiste un motivēšana pārmaiņu izglītībā realizēšanā. Visas iesaistītās mērķgrupas jūtas piederīgas, redz savu lomu un uzdevumus, uzņemas atbildību par uzticētajiem pienākumiem, izprot un ievieš IB (starptautiskais bakalaurāts) izglītības filozofiju (virzieni – IB filozofija, Akadēmiskais godīgums (plaģiātismam – nē!), atbildība, sadarbība).
 4. Ģimnāzijas padomes uzdevums – efektīva sadarbība un vienota rīcība skolēnu audzināšanā un labvēlīgas, atbalstošas un veselīgas skolas vides veidošanā.
 5. Aktuālie skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi sadzīvē:
  • nesveicināšanās (necieņa, nepieklājība, neuzmanība),
  • higiēna tualetēs (pie sienām un griestiem pielipinātas salvetes, salauzti podu vāki un ūdens tvertnes, sabojāti tualetes papīru ruļļi),
  • veselībai kaitīgu (arī nezināmu/apreibinošu) vielu lietošana tualetēs, pagalmā,
  • necenzētas valodas lietošana, lamuvārdu lietošana,
  • Sēdēšana uz palodzēm, galdiem,
  • Cepuru valkāšana skolas telpās
  • Vardarbība (baumošana, apsaukāšanās, grūstīšanās, svešu mantu aiztikšana u.tt.)
 6. Tiek pilnveidota kavējuma monitoringa sistēma, lai regulāri sekotu līdzi skolēnu skolas apmeklējumam, veiktu preventīvus pasākumus kavējumu risku mazināšanai. Sociālais pedagogs tiek iesaistīts, palielinoties neattaisnoto kavējumu skaitam ( > 10 stundas).
 7. Mobinga aktualitāte. Aptaujas rezultāti liecina, ka

~17% skolēnu pēdējā gada laikā skolā ir sastapušies ar fiziskiem pāridarījumiem, no tiem 39% klases ietvaros, 30% skolas ietvaros;

fizisko pāridarījumu biežākās izpausmes – sišana, tīša grūstīšanās, kniebšana, speršana, apģērba vai citu personisko mantu aiztikšana, draudēšana ar asu priekšmetu u.c.

~39% skolēnu pēdējā gada laikā skolā ir sastapušies ar emocionālo vardarbību, no tiem

~51 % no klases biedriem, ~30% no pedagogiem;

 1. Tiek veikti preventīvi pasākumi atkarību izraisošu vielu lietošanas, mobinga novēršanai, emocionālās veselības uzlabošanai:
 • Sociālais projekts “Neklusē”. Aicinājums vecākiem iepazīties ar informāciju https://nekluse.lv/, kā arī atļaut bērniem lejuplādēt Neklusē lietotni, lai anonīmi ziņotu par pāridarījumu un saņem profesionālu psihologa palīdzību (informāciju saņem skolas psihologs); saņemtu informāciju par mobingu un padomus, kā skolēnam rīkoties mobinga situācijā.
 • Pašvaldības policijas lekcijas (7.-9.klases)
 • Prevencijas pasākumi pašnāvības risku mazināšanai – psihologa nodarbība (obligāti 10.klases)
 • EMU skola – emocionālās pašsajūtas novērtējums. Aicinājums vecākiem iepazīties ar informāciju https://skolas.emu.lv/ un palīdzēt labāk novērtēt un saprast sava bērna emocionālo pašsajūtu, dodot iespēju uzzināt par brīdinošiem signāliem gan skolai, gan sev. Anketas aizpilda visi klašu audzēkņi un audzinātāji, pilnvērtīgākai ainai vecāku skats būtu noderīgs. Informācija tiek lasīta jau ar algoritmiem apstrādātā veidā, nekoncentrējoties uz atsevišķām atbildēm. Anketu atbildes ļauj saprast, kādā režīmā darbojas skolēns – mācību režīmā, stresa režīmā vai uzmanības (!) režīmā. Skolotāji, psihologs, atbalsta komanda reaģē uz signāliem. Izvērtējums tiek veikts 2x mācību gadā, lai redzētu gan aktuālo situāciju, gan novērotu dinamiku. Šobrīd var vēl pagūt pieteikties un saņemt aptaujas saiti. Tas aizņem vien 10 minūtes, bet labs ieguldījums sadarbībā ar skolu bērna drošībā un atbalstīšanā. Tātad informācija e-klases pastā no Anetes Olavas, aizsūtiet pieprasījumu, ka vēlaties saņemt aptaujas saiti. Var pagūt uz anketēšanu līdz brīvlaikam (24.10.), ja vēlāk – tiks iekļauts 2.semestra anketēšanā.
 • Atkarību izraisošu vielu preventīvie pasākumi (Veselības veicināšanas projekta finansētās nodarbības)
 • Veselīga dzīvesveida lekcijas (skolas māsa)
 • Projekta Pumpurs apakšprojekts «Kāpēc man kāpt ozolā?» (40 skolēni)
 1. Vecāku aicinājums ģimnāzijas pārstāvjiem par mācību procesu:
  • kl. skolotājiem neteikt tik bieži par gaidāmajiem eksāmeniem, tas nevajadzīgi palielina stresu;
  • kopumā atturēties no komentāriem par izglītības sistēmas trūkumiem;
  • uzlabot ķīmijas stundās metodiku, lai skolēni kvalitatīvāk apgūtu šo mācību vielu,
  • sporta skolotājam pievērst uzmanību, lai spēlēs, kurās lieto bumbu, netiktu spēcīgi mests ar bumbām.
 2. Veiktie un plānotie uzlabojumi skolas vidē:
 • izstrādāts projekta pieteikums bibliotēkas izbūvei un teritorijas labiekārtošanai,
 • izremontēta Dizaina un tehnoloģijas klase (paveica skolas darbinieki ar palīgiem),
 • iekārtots sociālā pedagoga kabinets un kopētava,
 • izbūvēta wc 3.stāvā.
 • uzstādītas ugunsgrēku norobežojošās durvis,
 • uzsākta balss apziņošanas sistēmas uzstādīšana
 • veikts siltummezgla remonts,
 1. Vecāku karjeras diena, otrdien, 18.10. 08:30 – 9:10. Aicinājums vecākiem atbalstīt un veicināt mūsu bērnu izpratni, palīdzot karjeras izvēlē. Tik vien kā 40 minūtēs padalīties ar stāstu par savu profesiju, tam nepieciešamo izglītību, prasmēm, noderīgām rakstura īpašībām, un atbildēt uz jauniešu jautājumiem. Sīkāka informācija e-klases pastā. Dodiet ziņu Veronikai Šilo vai Anetei Olavai caur e-klases pastu!
 2. Notiek JSVĢ skolēnu Parlamenta vēlēšanas, pēc kurām 21.10. Prezidenta balle 19:00-23:00. Informācija būs skolas parlamenta IG kontā.

Lēmumi un uzdevumi:

 1. Par JSVĢ padomes priekšsēdētāju ievēlēts Uldis Sokolovs (9.v vecāku pārstāvis).
 2. Padomes dalībniekiem jāpapildina “virtuālā siena” – īsa informācija par sevi, prasmēm, iesaistes potenciālu. Saite uz padlet platformu pieejama Ģimnāzijas padomes WhatsApp grupā.
 3. Padomes dalībniekiem jāpapildina priekšlikumi par veicamajām aktivitātēm JSVĢ kopīgo prioritāšu sasniegšanai. Saite uz padlet platformu pieejama Ģimnāzijas padomes WhatsApp grupā.
 4. Jāizveido vecāku darba grupa (WhatsApp), lai sadarbībā ar skolu realizētu pasākumus, kas mazinātu, ierobežotu atkarību izraisošu vielu lietošanu skolā.
 5. Jākoriģē algoritms darbam atkarību izraisošu vielu lietošanas gadījumos izglītības iestādē/teritorijā (atb. Anete Olava) un jāveic balsojums attālināti (atb. padomes dalībnieki).
 6. Padome atbalsta, ka nepieciešams turpināt policijas reidus ar suņiem preventīvām darbībām, lai mazinātu atkarību izraisošu vielu lietošanu.
 7. Padomes dalībniekiem jāinformē savu klašu vecāki par sanāksmē izrunāto informāciju un aktualitātēm un jāaicina ar bērniem pārrunāt un veicināt izpratni par skolas iekšējās kārtības noteikumiem (sk. sadaļā Informācija).