Vērtēšanas kārtība

 

2019.gada 30 augustā                                                                                                   Nr. 2 / 2019

 JELGAVAS SPĪDOLAS Valsts ĢIMNĀZIJAS

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

 

Izdots saskaņā ar MK noteikumiem Nr.468 un Nr.281

 1. Vispārīgie jautājumi
  • Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas (turpmāk tekstā – ģimnāzija) izglītojamo (turpmāk tekstā – skolēnu) mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība nosaka kārtību, kā tiek vērtēti un skolas dokumentācijā atspoguļoti skolēnu mācību sasniegumi.
  • Vērtēšanas kārtība ir izstrādāta skolēniem, skolotājiem, vecākiem, lai sniegtu vienotu izpratni par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipiem.
  • Lai nodrošinātu pilnīgu un kvalitatīvu mācību satura apguvi, skolēnam nepieciešams iegūt vērtējumu visos izglītības programmas mācību priekšmetu pārbaudījumos.
  • Pārbaudījumi:
   • diagnosticējošais darbs – vērtē “ieskaitīts”, “neieskaitīts”. Pārbaudījums ar mērķi diagnosticēt kādas konkrētas skolēnu kompetences. Pārbaudījums var ietvert starpdisciplināras tēmas un jautājumus.
   • ievadvērtēšana – vērtē “ieskaitīts”, “neieskaitīts”. Tēmas ievadā veikta vērtēšana, kurā skolotājs noskaidro skolēnu iepriekšējās zināšanas par tēmu. Iegūtā informācija galvenokārt paredzēta skolotāja turpmākā darba plānošanai (formas un metodes – diagnostikas darbs, pārrunas, “Prāta vētra”, tests, domu karte, diskusija utt.);
   • kārtējā vērtēšana – vērtē “ieskaitīts”, “neieskaitīts”. Pārbaudījuma mērķis ir noskaidrot, vai skolēni ir sapratuši, apguvuši tikko mācīto. Tā palīdz noskaidrot iegaumēšanas un lietošanas līmeni. (formas un metodes – testi, īsie pārbaudes darbi, jautājumi, atbildes, grupu darba savstarpējais vērtējums, skolēna pašvērtējums pēc noteiktiem kritērijiem utt.)
   • robežvērtēšana – punktos, ja darbs ir daļa no ieskaites, vai “ieskaitīts”, “neieskaitīts”. Pārbaudījuma mērķis ir noskaidrot skolēna sasniegumus par konkrētas tēmas daļu.
   • noslēguma vērtēšana (turpmāk – ieskaite) – vērtē ballēs. Mācību tēmas, semestra vai gada noslēguma pārbaudes, radošais darbs. Darbs atbilst 10 ballu vērtēšanas skalai, izstrādāti vērtēšanas kritēriji, ar kuriem iepazīstināti skolēni.
  • Ieraksti par skolēnu mācību sasniegumiem tiek fiksēti elektroniskajā žurnālā.
  • Ar šo kārtību un plānotajām ieskaitēm mācību priekšmetu skolotāji skolēnus iepazīstina mācību gada sākumā.

 

 1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi
  • Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls skolēna sasniegumu raksturojums, kas sniedz izpratni par zināšanu, prasmju apguvi un mācīšanās panākumiem.
  • Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir:
   • veicināt pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbību;
   • konstatēt katra skolēna sasniegumus;
   • veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju skolēnu mācību sasniegumu; uzlabošanai;
   • motivēt skolēnus pilnveidot savas zināšanas, mācību sasniegumus;
   • sekmēt skolēna līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot skolēniem veikt pašnovērtējumu.
 1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība
  • Ģimnāzijas administrācija:
   • plāno nepieciešamo pedagogu profesionālo pilnveidi skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas jautājumos;
   • koordinē pedagogu un vecāku sadarbību skolēnu mācību sasniegumu analīzē:
    • organizē individuālas pārrunas;
    • nosaka konsultācijas un atbalsta pasākumus;
    • izstrādā individuālu mācību plānu;
   • pārrauga, kā pedagogi veic ierakstus par skolēnu mācību sasniegumiem elektroniskajā žurnālā.
  • Priekšmetu pedagogi:
   • lai dotu skolēnam iespēju daudzpusīgi apliecināt zināšanas un prasmes, plāno mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus, ievērojot attiecīgā mācību priekšmeta saturu;
   • plānotās ieskaites iekļauj mācību priekšmetu programmās un kalendāros plānos un semestra sākumā par to informē skolēnus;
   • vismaz nedēļu pirms plānotās ieskaites precizē laiku, tēmu un kritērijus, veic informatīvu ierakstu elektroniskajā žurnālā un ieskaišu grafikā;
   • vienā dienā skolēnam plāno ne vairāk kā vienu tēmas noslēguma ieskaiti;
   • ieskaitē ieteicams ietvert mācīšanās prasmju un satura apguves kritērijus:
    • mācību satura apguves apjomu un kvalitāti;
    • pirms tam paveikto (mājas darbi, darba vai gatavošanās lapas, špikerlapas u.c.);
    • iniciatīvu, patstāvību mācībās;
    • uzcītību, paškontroli;
    • sadarbības un saziņas prasmes.
   • skolotājs ieskaites darbus izlabo vienas, apjomīgus darbus – divu nedēļu laikā, fiksējot vērtējumu elektroniskajā žurnālā ieskaites norises datumā;
   • semestra vērtējumu izliek no ne mazāk kā trīs vērtējumiem, mācību priekšmetos, kuros ir tikai viena stunda nedēļā pieļaujami divi vērtējumi;
   • pamatojoties uz pedagoģiskās padomes un katedru sēžu lēmumiem, plāno diagnosticējošos, robežvērtēšanas, gada noslēguma pārbaudes darbus;
   • vērtētās ieskaites skolotājs uzglabā līdz attiecīgā mācību gada papildu mācību pasākumu beigām.
  • Skolēns:
   • pats ir atbildīgs par savlaicīgu paredzēto ieskaišu kārtošanu, īpašos gadījumos (ilgstoša slimība, skolas attaisnota prombūtne izglītojošu aktivitāšu dēļ) skolēns var tikt atbrīvots no ieskaites;
   • skolēnam ir tiesības iepazīties ar novērtēto pārbaudes darbu, kad ir novērtēti visu pārējo skolēnu darbi vai individuāli konsultācijā pēc vērtējuma saņemšanas;
   • skolēnam ir tiesības nedēļas laikā pēc ieskaites vērtējuma ievietošanas elektroniskajā žurnālā, vienojoties ar skolotāju, to uzlabot:
    • skolotājs ar skolēnu analizē pārbaudes darba rezultātus,
    • vienojas par laiku un veicamajiem uzdevumiem prasmju pilnveidošanai.
   • kavētu ieskaiti kārto divu nedēļu laikā, iepriekš vienojoties ar skolotāju;
   • ja skolēns nenokārto ieskaiti divu nedēļu noteiktajā papildtermiņā, saskaņā ar 1.3. punktu, skolēns pilda ieskaites darbu skolotāja norādītajā laikā.
   • skolēns, kurš vēlas uzlabot savu semestra vērtējumu, veic semestra noslēguma pārbaudes darbu, par visām konkrētajā semestrī apgūtajām tēmām un iegūtais vērtējums uzskatāms par semestra vērtējumu.
   • skolēns, kurš semestrī saņēmis ierakstu nv, veic semestra noslēguma pārbaudes darbu, par visām konkrētajā semestrī apgūtajām tēmām un iegūtais vērtējums uzskatāms par semestra vērtējumu.
  • Saskaņā ar ģimnāzijas pedagoģiskās padomes lēmumu, skolēni kārto vienu vai divus gada noslēguma pārbaudes darbus.
  • Valsts pārbaudes darbu organizēšana un vērtēšana norit saskaņā ar MK noteikumiem.
 2. Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana elektroniskajā žurnālā, mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā, liecībā, apliecībā un atestātā
  • Zinātniski pētnieciskos un projekta darbus vērtē 10 ballu skalā, elektroniskajā žurnālā to uzrāda atsevišķā sadaļā, liecībā, apliecībā un atestātā izliek atsevišķā ailē „Radošā un pētnieciskā darbība”, to ņem vērā, aprēķinot skolēna vidējo vērtējumu.
  • Ēnu dienas prezentācijas vērtējumu skolēni saņem latviešu valodā kā publiskās runas prasmju vērtējumu.
  • un 11.klasēm uzņēmumu un iestāžu novērošanas prakses prezentāciju organizē kā ieskaiti, vērtējumu izliek 10 ballu skalā attiecīgi 11. un 12.klases 1.semestrī:
   • Kom klasēm – komerczinībās,
   • Soc klasēm – ekonomikā 11.klasē un kulturoloģijā 12.klasē,
   • Vid klasēm – ekonomikā 11.klasē un politikā un tiesībās 12.klasē.
  • Par gatavošanos, piedalīšanos un veiksmīgu sniegumu mācību priekšmetu vai starpdisciplinārās papildu aktivitātēs (olimpiāde, konkurss, projekts, sacensības u.c.) skolēns saņem vērtējumu attiecīgā mācību priekšmetā, pamatojumu par vērtējumu skolotājs fiksē elektroniskā žurnālā ailē “piezīmes”.
  • Pirms pavasara brīvdienām skolēniem izliek starpvērtējumu, kam ir informatīvs raksturs.
  • Semestra un gada vērtējumu izlikšana:
   • semestra vērtējumu izliek, ja skolēns ir saņēmis vērtējumu visās ieskaitēs, izņemot gadījumus, kas atrunāti 3.3.1. punktā, ņemot vērā vidējo ieskaišu vērtējumu, noapaļojot no 5 desmitdaļām uz augšu;
   • gada vērtējumu izliek, pamatojoties uz abu semestru vērtējumu, vērtējuma izšķiršanās gadījumā ņem vērā vidējo gada ieskaišu vērtējumu, noapaļojot no 5 desmitdaļām uz augšu;
   • gada noslēguma pārbaudes darba vērtējums ietekmē gada vērtējumu.
  • Ieraksti par mācību procesu elektroniskajā žurnālā atspoguļojami ar šādiem apzīmējumiem:
   • ballēs – atbilstoši 10 ballu vērtēšanas skalai;
   • i / ni – “ieskaitīts”, “neieskaitīts”;
   • n – kavējis stundu;
   • nv – nav vērtējuma:
    • pēc pārbaudes darba, informējot skolēnu un vecākus, ka skolēns nav ieradies, darbu nav veicis vai nodevis noteiktajā termiņā,
    • semestra vērtējumā, ja skolēns nav apmeklējis 50 un vairāk procentu mācību stundu un /vai nav kārtojis paredzētās ieskaites,
    • kad skolēns nokārto ieskaiti papildtermiņā vai veicis semestra noslēguma pārbaudes darbu, nv ieraksta vietā tiek izlikts saņemtais vērtējums;
   • a – atbrīvots, ko izmanto, ja skolēns atbrīvots:
    • no ieskaites saskaņā ar 3.3.1. punktu,
    • no ieskaites sportā un mājturībā, ja skolēns piedalās mācību procesā, taču veselības problēmu dēļ uz ilgāku laiku (vairāk kā 14 dienām) ar ārsta izsniegtu izziņu atbrīvots no pārbaudījumu veikšanas,
    • no dalības stundā, ja atrodas skolas attaisnotā prombūtnē izglītojošu pasākumu dēļ.
 1. Sadarbība ar vecākiem
  • Skolēna iegūtie vērtējumi tiek regulāri atspoguļoti elektroniskajā žurnālā, kas ir pieejams vecākiem un skolēniem, vai ne retāk kā reizi mēnesī klases audzinātājs vērtējumus rakstiski paziņo nepilngadīga skolēna vecākiem vai pilngadīgam skolēnam, ja ir tāda vienošanās.
  • Klases audzinātājam ir pienākums regulāri informēt vecākus par skolēnu nepietiekamiem mācību sasniegumiem un problēmām, pēc nepieciešamības, veicot informatīvus ierakstus vai individuāli sazinoties.
  • Neattaisnotu kavējumu, nepietiekamu vērtējumu vai saņemtu ierakstu nv gadījumā vecākiem ir pienākums sazināties ar audzinātāju vai mācību priekšmeta skolotāju, lai kopīgi plānotu skolēna mācību sasniegumu uzlabošanu.
  • Tiekoties ar vecākiem, pēc vecāku pieprasījuma, pedagogi nodrošina iespēju iepazīties ar sava bērna pārbaudes darbiem un izmanto tikai tos elektroniskajā žurnālā veiktos ierakstus un skolēna darbus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu.

Direktore                                                                                             I.Vilkārse