Sadarbības līgums

SAVSTARPĒJAS SADARBĪBAS LĪGUMS
Jelgavā

Apstiprināts ar
08.06.2007.rīkojumu Nr.46


Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores Ilzes Vilkārses personā slēdz savstarpējas sadarbības līgumu ar Spīdolas ģimnāzijas skolēnu vecākiem (vai aizbildņiem) par vienotu darbību un līdzatbildību mācību, audzināšanas un skolas sadzīves procesā.

I SADARBĪBAS MĒRĶIS, PUSES UN TO ATBILDĪBA

1. Mūsu kopīgais sadarbības mērķis ir audzināt labus, godīgus un izglītotus skolēnus, uzturot skolā veselīgu, radošu un intelektuālu gaisotni.
2. Spīdolas ģimnāzija apņemas realizēt savu mērķi un uzdevumus, darboties saskaņā ar Izglītības likumu un Valsts izglītības standartiem.
Spīdolas ģimnāzijas mērķis ir daudzpusīgi attīstītas personības audzināšana un izglītošana, lai radītu priekšnoteikumus kvalificētu kadru sagatavošanai kultūrai, zinātnei un tautas saimniecībai;
Spīdolas ģimnāzijas galvenais uzdevums ir garantēt skolēniem iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, dodot iespējas izglītības tālākai turpināšanai Latvijas un ārvalstu augstskolās atbilstoši katra aicinājumam un spējām, racionāli izmantojot izglītībai iedalītos finansu resursus.
3. Spīdolas ģimnāzijas skolēnu vecāki (aizbildņi) apņemas sekot līdzi savu bērnu izglītības procesam un skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanai.
Vecāki piedalās skolas vecāku pašpārvaldē, uzņemas personīgu atbildību par sava bērna skolas apmeklējumu, apmeklē skolas un klases vecāku sapulces, sekmē skolēna patstāvīgo darbu savlaicīgu veikšanu, kā arī atbalsta skolēna aktīvu iesaistīšanos skolas dzīvē un ārpusskolas aktivitātēs, atbalsta skolas tradīcijas, iesaistās SAF Spīdolas darbā.
Spīdolas ģimnāzijas skolēni apņemas aktīvi iesaistīties izglītošanās procesā un ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus.
Skolēni, regulāri mācoties, savu iespēju robežās apgūst izvēlētās izglītības programmas mācību saturu, piedalās skolas interešu izglītībā, atbalsta skolas tradīcijas, iesaistās skolēnu pašpārvaldē, izrāda iniciatīvu, pārstāvot skolu pilsētas, valsts un starptautiskās aktivitātēs.


II LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA UN LĪGUMA LAUŠANA

4. Stājoties Spīdolas ģimnāzijā skolēni un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar izvēlēto izglītības programmu un skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Apņemšanās tos pildīt tiek apstiprināta, parakstot līgumu.

izvēlētā izglītības programma IP kods Licence Akreditācijas lapa
Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma 23011111 LICENCE 6974
derīga līdz 31.07.2017 IP akreditācijas lapa 4045
derīga līdz 28.11.2013.
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma 31012011 LICENCE 6976
derīga līdz 31.07.2017. IP akreditācijas lapa 4047
derīga līdz 28.11.2013.
Vispārējas vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma Komerczinības 31014111 LICENCE 6977
derīga līdz 31.07.2017. IP akreditācijas lapa 4048
derīga līdz 28.11.2013.
Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011 LICENCE 6975
derīga līdz 31.07.2017 IP akreditācijas lapa 4046
derīga līdz 28.11.2013.

5. Pušu saistību nepildīšanas gadījumā tiek veiktas trīspusējas pārrunas pie skolas direktora, ja pretenzijas netiek novērstas, neapmierinātajai pusei ir tiesības līgumu lauzt.
6. Skolas direktore un vecāku pārstāvis parakstās uz līguma un līgumu reģistrācijas lapā. Skolēns iepazīstas ar līguma saturu un apliecina to ar savu parakstu. Līguma oriģināls glabājas pie skolēna vecākiem, līgumu reģistrācijas lapas pie skolas direktora.


Izvilkums no skolas nolikuma un iekšējās kārtības noteikumiem
(skolas, skolēnu un viņu vecāku pamattiesības un pienākumi)

Spīdolas ģimnāzija garantē sekojoša skolēnu tiesības:
• iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību, apgūstot mācību priekšmetus skolēna izvēlētās programmas ietvaros,
• izglītošanās nolūkā izmantot skolas telpas, bibliotēku, mācību līdzekļus,
• pieprasīt un piedalīties interešu izglītībā,
• saņemt informāciju par visiem jautājumiem, kas saistīti ar izglītošanās procesu,
• saņemt veselības un darba drošības nodrošinājumu,
• iespēju darboties skolas pašpārvaldē un pārstāvēt Spīdolas ģimnāziju dažāda veida pasākumos,
• iespēju brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus, ievērojot cieņas un pieklājības pamatnormas,
• saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē.

Mācoties mūsu skolā jāzina, ka:
• Skolēnu zināšanu līmenis katrā mācību priekšmetā tiek vērtēts 10 ballu skalā un oficiāli tiek fiksēts ieskaitēs.
• Visas ieskaites ir obligātas un skolēns pats ir atbildīgs par savlaicīgu grafikā paredzēto ieskaišu kārtošanu, bet īpašos gadījumos (skolas komandējums, slimība, skolēns atrodas adaptācijas periodā) skolotājam ir tiesības atbrīvot skolēnu no kārtējās ieskaites vai noteikt papildus termiņu ieskaišu rakstīšanai, pārrakstīšanai vai iesniegšanai.
• Katra mēneša pēdējā piektdienā skolēns saņem sekmju lapu, ar kuru iepazīstina vecākus. Vecākiem ir pienākums kontrolēt sava bērna kavējumus un sekmju līmeni un fiksēto stundu kavējumu vai nepietiekama vērtējuma (1-4 balles vai ni- neieskaitīts) gadījumā, nekavējoties konsultēties ar bērnu, priekšmeta skolotāju vai audzinātāju.
• Katra mācību gada laikā skolēns izstrādā un aizstāv projektu, pētniecisko vai zinātnisko darbu, izvēlēto tēmu iepriekš saskaņojot ar darba vadītāju.
• Fakultatīvas nodarbības ir izglītības programmas daļa un tiek plānotas 5.-9.klasēm, lai veidotu skolēniem nepieciešamās saskarsmes un darba iemaņas izvēlētajā izglītības programmā (sociālās zinības vai komerczinības).
• Skolēni mācību gada beigās kārto gada noslēguma eksāmenus vienā vai divos priekšmetos.
• Katram skolēnam jācenšas savu iespēju robežās apgūt mācību saturu, regulāri mācīties un izrādīt iniciatīvu veicot papildus darbus un uzdevumus (pasākumi, konkursi, projekti, olimpiādes u.c.)
• Skolēnam ir jānostrādā skolā pēc vasaras prakse (5.-8.kl. –2 dienas, 9.-I kl .–3 dienas) darbus saskaņojot ar skolas saimnieci vai administrāciju.
• Skolēniem un skolotājiem ir jāseko stundu saraksta izmaiņām. Tās tiek veidotas, lai racionālāk plānotu mācību dienu skolotāju vai skolēnu prombūtnes laikā (slimība, semināri, kursi, olimpiādes, ekskursijas u.c.).
• Vecākiem ir pienākums ziņot par sava bērna neierašanos skolā telefoniski vai personīgi līdz plkst.10.00 kavējuma dienā, neziņošanas gadījumā vecāki apmaksā telefona zvanu no skolas.
• Skolai mācību gada laikā ir tiesības 15 mācību dienas izmantot dažādiem audzinošiem un izglītojošiem pasākumiem, tādēļ skolēniem jāpiedalās skolas tradicionālajos pasākumos (1.septembra gājienā, Vilces sporta dienās, 18. novembra svētkos, Ziemassvētkos, Spīdolas dienā, projektu dienās, Ēnu dienā, Pavasara atskaites koncertā, ekskursiju dienās un labdarības pasākumos).
• Skolēniem vienmēr jābūt informētiem par šodienas un rītdienas notikumiem Spīdolas ģimnāzijā, pilsētā un valstī.

Uzvedības kodekss:

• Katram skolēnam, skolotājam un darbiniekam ir tiesības justies droši un brīvi skolā, kā arī dzīvot pieklājības un cieņas atmosfērā, tādēļ katram jāiemācās atbildēt par savu rīcību un jāpilnveido pašdisciplīna, valoda un izturēšanās nedrīkst būt apvainojoša vai jebkādā veidā citu aizskaroša.
• Spīdolas ģimnāzijas skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem ir tiesības uzturēties tīrā un estētiskā vidē, tādēļ skolas telpām un skolēna apģērbam un apaviem jābūt tīriem, sakoptiem un estētiskiem.
• Spīdolas ģimnāzijas skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem ir tiesības uzturēties veselīgā vidē, tādēļ mācību laikā, kā arī Spīdolas ģimnāzijas telpās, teritorijā un tuvākajā apkaimē nesmēķē, nelieto alkoholu un citas atkarību izraisošas vielas.
• Katram ir jāizturas ar cieņu pret savu un citu īpašumu – skolas mēbelēm, inventāru, mācību līdzekļiem, traukiem, grāmatām, mācību piederumiem, mākslas darbiem, telpaugiem, apstādījumiem u.c.
• Katram ir jāizturas tā, lai darītu godu sev, savai skolai un savai tautai!