Nolikums

APSTIPRINĀTS
ar Jelgavas pilsētas domes
25.10.2018. lēmumu Nr.

GROZĪTS
ar Jelgavas pilsētas domes
20.06.2019. lēmumu Nr.7/5

GROZĪTS
ar Jelgavas pilsētas domes
24.09.2020. lēmumu Nr.16/8

GROZĪTS
ar Jelgavas pilsētas domes
25.03.2021. lēmumu Nr.4/3

GROZĪTS
ar Jelgavas pilsētas domes
26.08.2021. lēmumu Nr.13/26

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes
„Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija”
NOLIKUMS

I. Vispārīgie noteikumi

1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija” (turpmāk tekstā – ģimnāzija) ir Jelgavas valstspilsētas domes (turpmāk tekstā – dibinātājs) dibināta pašvaldības izglītības iestāde, kas reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā ar reģistrācijas numuru 2819903270. Ģimnāzijas juridiskā adrese – Sarmas iela 2, Jelgava, LV – 3001.
(Jelgavas pilsētas domes 26.06.2019. lēmuma Nr.7/5 redakcijā)

2. Ģimnāzijas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi un spēkā esošie normatīvie akti, dibinātāja lēmumi un ģimnāzijas nolikums.

3. Ģimnāzija ir patstāvīga izglītības iestāde ar juridiskās personas statusu, kas atrodas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” pārraudzībā. Tai ir savs zīmogs ar papildinātu mazā valsts ģerboņa attēlu un zīmogs ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības ģerboņa attēlu, veidlapas un simbolika.

4. Ģimnāziju reorganizē vai likvidē dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

5. Ģimnāzijas darbību reglamentē šis nolikums, darba kārtības noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi, ģimnāzijas padomes noteikumi, pedagoģiskās padomes noteikumi, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība u.c. ģimnāzijas darbību reglamentējošie dokumenti.

6. Ģimnāzijas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs.

II. Ģimnāzijas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

7. Ģimnāzijas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartā un starptautiskā bakalaurāta programmā noteikto mērķu sasniegšanu.
(Jelgavas pilsētas domes 25.02.2021. lēmuma Nr.4/3 redakcijā)

8. Ģimnāzijas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

9. Ģimnāzijas uzdevumi ir:

9.1. īstenot izglītības programmas, nodrošināt izglītojamos ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepiecie­šamas personiskai izaugsmei un attīstībai;
9.2. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
9.3. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;
9.4. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;
9.5. pilnveidot izglītojamo izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt godprātīgus un atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
9.5.1 izmantojot starptautiskā bakalaurāta programmas izglītības metodiku, audzināt jauniešus, kuri ar cieņu izturas pret citām kultūrām un valodām, meklē un modelē dažādus inovatīvus risinājumus ar mērķi veidot labāku un mierpilnāku pasauli, spēj sagatavoties 21.gadsimta globālajam problēmām;
(Jelgavas pilsētas domes 25.03.2021. lēmuma Nr.4/3 redakcijā)
9.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem izglītojamajiem;
9.7. izvēlēties optimālas un inovatīvas izglītošanas darba metodes un formas;
9.8. veikt pedagogu tālākizglītošanu un metodisko darbu;
9.9.  racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus un pilnveidot ģimnāzijas materiāli tehnisko bāzi;
9.10. īstenot reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas;

III. Īstenojamās izglītības programmas

10. Ģimnāzija īsteno šādas izglītības programmas:

10.1. pamatizglītības otrā posma izglītības programmu (kods 23011111);
10.2. vispārējās vidējās izglītības programmas:

10.2.1. profesionāli orientētā virziena programma – komerczinības (kods 31014011);
10.2.2. humanitārā un sociālā virziena programma (kods 31012011);
10.2.3. matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011);
10.2.4. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 26.08.2021. lēmumu Nr.13/26;)
10.2.5. klātienes programmu- kods 31016011.

10.3. pamatizglītības otrā posma izglītības programma (kods 23017111) ar integrētu starptautiskā bakalaurāta (International Baccalaureate Middle Years Programme) saturu un metodiku.
(Jelgavas pilsētas domes 24.09.2020. lēmuma Nr.16/8 redakcijā; Jelgavas pilsētas domes 26.08.2021. lēmuma Nr.13/26 redakcijā)

10.1 (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 25.03.2021. lēmumu Nr47/3)

11. Ģimnāzija īsteno interešu izglītības programmas, kuru finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi un dibinātājs.

IV. Izglītības procesa organizācija

12. Mācību gada ilgumu un mācību stundu slodzi nedēļā nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabineta noteikumi.

13. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana notiek saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, Ministru kabineta noteikumiem, dibinātāja lēmumiem un ģimnāzijas noteikumiem par izglītojamo uzņemšanu.

14. Uz izglītības programmas īstenošanas laiku, ģimnāzijas direktors ar izglītojamā vecākiem/likumīgiem pārstāvjiem slēdz sadarbības līgumu, iepazīstinot ar to izglītojamo.

15. Ģimnāzijas izglītības programmu īstenošana, interešu izglītības, individuālās/grupu un fakultatīvās nodarbības notiek saskaņā ar ģimnāzijas direktora apstiprinātu stundu un nodarbību sarakstu.

16. Liecību, apliecību par vispārējās pamatizglītības apguvi, atestātu par vispārējās vidējās izglītības apguvi un centralizēto eksāmenu sertifikātus izsniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

16.1 Sertifikātu par starptautiskā bakalaurāta programmas apguvi izsniedz saskaņā ar Starptautiskās bakalaurāta organizācijas noteikumiem.
(Jelgavas pilsētas domes 25.03.2021. lēmuma Nr.4/3 redakcijā)

17. Izglītojamo mācību sasniegumus ģimnāzija vērtē saskaņā ar Izglītības likumu, Ministru kabineta noteikumiem un ģimnāzijas direktora apstiprinātu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Izglītojamo radošo un pētniecisko darbu izpildi nosaka ģimnāzijas direktora apstiprināta radošo un pētniecisko darbu izstrādes kārtība.

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

18. Izglītojamo tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

19. Izglītojamo pamatuzdevums ir mācīties, lai iegūtu vispārējo pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, uzņemties atbildību par mācīšanos un uzvedību ģimnāzijā un ārpus tās, piedalīties ģimnāzijas vides uzkopšanā un sakārtošanā.

20. Izglītojamā tiesības un pienākumus nosaka normatīvie akti, ģimnāzijas nolikums un iekšējās kārtības noteikumi.

VI. Ģimnāzijas direktora tiesības un pienākumi

21. Ģimnāziju vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

22. Direktors atbild par ģimnāzijas darbību un tās rezultātiem, izglītības programmu īstenošanu, par Izglītības likuma, Vispārējas izglītības likuma, likuma „Par pašvaldībām”, Darba likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likuma, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu normatīvo aktu, ģimnāzijas nolikuma ievērošanu.
(Jelgavas pilsētas domes 20.06.2019. lēmuma nr.7/5 redakcijā)

23. Direktors ir atbildīgs par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu.

24. Direktora pienākumi:

24.1. vadīt ģimnāzijas darbu saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem;
24.2. organizēt ģimnāzijas nolikuma un darbību reglamentējošo normatīvo dokumentu izstrādi, kontrolēt to izpildi;
24.3. izdot rīkojumus ģimnāzijas darbības nodrošināšanai, kontrolēt to izpildi;
24.4. organizēt un vadīt ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojuma un attīstības plāna izstrādi, saskaņot to ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi „Jelgavas izglītības pārvalde”;
24.5. organizēt darba grupas, komisijas un apspriedes ģimnāzijas darbības pilnveidošanai;
24.6. organizēt izglītojamo drošības pasākumus ģimnāzijā un tās rīkotajos pasākumos;
24.7. veikt normatīvajos aktos noteiktos pasākumus gadījumos, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;
24.8. nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas normu ievērošanu ģimnāzijas darbībā;
24.9. organizēt lietvedības kārtošanu;
24.10. sniegt atskaites par ģimnāzijas darbību Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei „Jelgavas izglītības pārvalde” un ģimnāzijas padomei;
24.11. veikt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

25. Direktora tiesības:

25.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt ģimnāzijas intereses valsts, pašvaldību un citās institūcijās;
25.2. pieņemt darbā un atbrīvot no darba ģimnāzijas pedagogus un darbiniekus, noteikt viņu darba pienākumus;
25.3. ģimnāzijas vārdā slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām.

VII. Ģimnāzijas pedagogu un citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība

26. Pedagogi darbā ievēro Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Fizisko personu datu apstrādes likumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī ģimnāzijas darbību reglamentējošus dokumentus.
(Jelgavas pilsētas domes 20.06.2019. lēmuma nr.7/5 redakcijā)

27. Pedagogi organizē un vada izglītojamo mācību darbu tā, lai izglītojamie sasniegtu zināšanu līmeni, kāds noteikts izglītības standartos un izglītības programmās un, ievērojot katra izglītojamā spējas, motivē izaugsmei.

28. Pedagogi ir personīgi atbildīgi par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

29. Pedagogu pienākumi un tiesības noteiktas Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Darba likumā, darba līgumā un amata aprakstā.

30. Citu darbinieku pienākumi un tiesības noteiktas Darba likumā, darba līgumā un amata aprakstā.

VIII. Ģimnāzijas padomes

31. Ģimnāzijā, saskaņā ar direktora apstiprinātiem noteikumiem, darbojas šādas padomes:

31.1. ģimnāzijas padome, kuru izveido ģimnāzijas, sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai. Tās izveidošanas      kārtību un kompetenci nosaka ģimnāzijas padomes noteikumi;
31.2. ģimnāzijas pedagoģiskā padome, kuru izveido ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai. Tās izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka pedagoģiskās padomes noteikumi;
31.3. ģimnāzijas skolēnu padome (parlaments), kuru izveido izglītojamo interešu īstenošanai un iesaistīšanai ģimnāzijas darbībā. Tā izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka skolēnu parlamenta noteikumi, kuri saskaņoti ar direktoru.

IX. Ģimnāzijas saimnieciskā darbība un finansēšanas avoti

32. Ģimnāzija ir tiesīga patstāvīgi veikt saimniecisko un citāda veida darbību.

33. Ģimnāzija ir tiesīga sniegt maksas pakalpojumus, kuri apstiprināti ar dibinātāja lēmumu.

34. Ģimnāzijas finansēšanas avoti ir:

34.1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļi;
34.2. valsts budžeta līdzekļi;
34.3. Eiropas Savienības fondu līdzekļi;
34.4. ziedojumi, dāvinājumi un citi ieņēmumi.

35. Ģimnāzijas grāmatvedības uzskaiti un apkalpošanu veic Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” centralizētā grāmatvedība.

X. Iekšējo normatīvo aktu  pieņemšanas kārtība un administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

36. Ģimnāzija, saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī nolikumā noteikto, patstāvīgi izstrādā un izdod iekšējos normatīvos aktus.

37. Ģimnāzijas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē „Jelgavas izglītības pārvalde” (Svētes ielā 22, Jelgavā) iesniedzot attiecīgu iesniegumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XI. Citi noteikumi

38. Ģimnāzijas bibliotēkas fonda komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu veic saskaņā ar direktora apstiprinātiem ģimnāzijas bibliotēkas noteikumiem.

39. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ģimnāzija veic dokumentu un arhīva pārvaldību.

40. Ģimnāzija normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavo un iesniedz Valsts statistikas pārskatu Izglītības un zinātnes ministrijai.

 

41. Ģimnāzija savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus:

41.1. attiecībā uz higiēnas normu un noteikumu ievērošanu;
41.2. attiecībā uz izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību;
41.3. attiecībā uz ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu un noteikumu ievērošanu.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes
„Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija”
direktore                                                                                                                    

I.Vilkārse