Nolikums

APSTIPRINĀTS

ar Jelgavas pilsētas domes

29.10.2015. lēmumu Nr.13/1

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

NOLIKUMS

I. Vispārīgie noteikumi

  1. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas Spīdolas ģimnāzija” (turpmāk tekstā – ģimnāzija) ir Jelgavas pilsētas domes (turpmāk tekstā – dome) dibināta un pakļautībā esoša pašvaldības izglītības iestāde, kas reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā ar reģistrācijas numuru 2816900140. Ģimnāzijas juridiskā adrese – Mātera iela 30, Jelgava, LV – 3001.
  2. Ģimnāzijas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi un spēkā esošie normatīvie akti, domes lēmumi un ģimnāzijas nolikums.
  3. Ģimnāzija ir patstāvīga izglītības iestāde ar juridiskās personas statusu. Tai ir savs zīmogs ar papildinātu mazā valsts ģerboņa attēlu un zīmogs ar pašvaldības ģerboņa attēlu, veidlapas un simbolika.
  4. Ģimnāziju reorganizē vai likvidē dome, saskaņojot ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju.
  5. Ģimnāzijas darbību reglamentē šis nolikums, darba kārtības noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi, ģimnāzijas padomes noteikumi, pedagoģiskās padomes noteikumi, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība u.c. ģimnāzijas darbību reglamentējošie dokumenti.
  6. Ģimnāzijas nolikumu un grozījumus tajā pēc ģimnāzijas padomes vai ģimnāzijas pedagoģiskās padomes priekšlikuma apstiprina dome.

II. Ģimnāzijas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

  1. Ģimnāzijas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
  2. Ģimnāzijas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
  3. Ģimnāzijas uzdevumi ir:

9.1.   nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepiecie­šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;

9.2.   veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

9.3.   sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;

9.4.   izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;

9.5.   sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem izglītojamajiem;

9.6.   izvēlēties optimālas izglītošanas darba metodes un formas, inovatīvas informācijas tehnoloģijas;

9.7.   veikt pedagogu tālākizglītošanu un metodisko darbu;

9.8.   racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus un pilnveidot ģimnāzijas materiāli tehnisko bāzi.

III. Īstenojamās izglītības programmas

10.  Ģimnāzija īsteno šādas izglītības programmas:

10.1.     vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.) izglītības programmu (kods 23011111);

10.2.     vispārējās vidējās izglītības programmas:

10.2.1.  profesionāli orientētā virziena programma – komerczinības (kods 31014011);

10.2.2.  humanitārā un sociālā virziena programma (kods 31012011);

10.2.3.  vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011).

11.  Ģimnāzija īsteno interešu izglītības programmas, kuru finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi un dibinātājs.

IV. Izglītības procesa organizācija

12.  Mācību gada ilgumu un mācību stundu slodzi nedēļā nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabineta noteikumi.

13.  Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana notiek saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, Ministru kabineta noteikumiem, dibinātāja lēmumiem un ģimnāzijas noteikumiem par izglītojamo uzņemšanu.

14.  Uz izglītības programmas īstenošanas laiku, ģimnāzijas direktors ar izglītojamā vecākiem/aizbildņiem slēdz sadarbības līgumu, iepazīstinot ar to izglītojamo.

15.  Ģimnāzijas izglītības programmu īstenošana,  interešu izglītības, individuālās/grupu un fakultatīvās nodarbības notiek saskaņā ar ģimnāzijas direktora apstiprinātu stundu un nodarbību sarakstu.

16.  Liecību, apliecību par vispārējās pamatizglītības apguvi, atestātu par vispārējās vidējās izglītības apguvi un centralizēto eksāmenu sertifikātus izsniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

17.  Izglītojamo mācību sasniegumus ģimnāzija vērtē saskaņā ar Izglītības likumu, Ministru kabineta noteikumiem un ģimnāzijas direktora apstiprinātu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Izglītojamo radošo un pētniecisko darbu izpildi nosaka ģimnāzijas direktora apstiprināta radošo un pētniecisko darbu izstrādes kārtība.

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

18.  Izglītojamo pamatuzdevums ir mācīties, lai iegūtu vispārējo pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, uzņemties atbildību par mācīšanos un uzvedību ģimnāzijā un ārpus tās, piedalīties ģimnāzijas vides uzkopšanā un sakārtošanā.

19.  Izglītojamā tiesības un pienākumus nosaka normatīvie akti, ģimnāzijas nolikums un iekšējās kārtības noteikumi.

VI. Ģimnāzijas direktora tiesības un pienākumi

20.  Ģimnāziju vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs, saskaņojot ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju.

21.  Direktors atbild par ģimnāzijas darbību un tās rezultātiem, izglītības programmu īstenošanu, par Izglītības likuma, Vispārējas izglītības likuma, likuma „Par pašvaldībām”, Darba likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likuma, Fizisko personu datu aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu, ģimnāzijas nolikuma ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu.

22.  Direktora pienākumi:

22.1.     vadīt ģimnāzijas darbu saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem;

22.2.     organizēt ģimnāzijas nolikuma un darbību reglamentējošo normatīvo dokumentu izstrādi, kontrolēt to izpildi;

22.3.     izdot rīkojumus ģimnāzijas darbības nodrošināšanai, kontrolēt to izpildi;

22.4.     organizēt un vadīt ģimnāzijas attīstības plāna izstrādi, saskaņot to ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Jelgavas izglītības pārvalde”;

22.5.     organizēt darba grupas, komisijas un apspriedes ģimnāzijas darbības pilnveidošanai;

22.6.     organizēt izglītojamo drošības pasākumus ģimnāzijā un tās rīkotajos pasākumos;

22.7.     veikt normatīvajos aktos noteiktos pasākumus gadījumos, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;

22.8.     nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas normu ievērošanu ģimnāzijas darbībā;

22.9.     organizēt lietvedības kārtošanu;

22.10. sniegt atskaites par ģimnāzijas darbību Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Jelgavas izglītības pārvalde” un ģimnāzijas padomei;

22.11. veikt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

23.  Direktora tiesības:

23.1.     bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt ģimnāzijas intereses valsts, pašvaldību un citās institūcijās;

23.2.     pieņemt darbā un atbrīvot no darba ģimnāzijas pedagogus un darbiniekus, noteikt viņu darba pienākumus;

23.3.     ģimnāzijas vārdā slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu.

VII. Ģimnāzijas pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

24.  Pedagogi darbā ievēro Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī ģimnāzijas darbību reglamentējošus dokumentus.

25.  Pedagogi organizē un vada izglītojamo mācību darbu tā, lai izglītojamie sasniegtu zināšanu līmeni, kāds noteikts izglītības standartos un izglītības programmās un, ievērojot katra izglītojamā spējas, motivē izaugsmei.

26.  Pedagogi ir personīgi atbildīgi par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

27.  Pedagogu pienākumi un tiesības noteiktas Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Darba likumā, darba līgumā un amata aprakstā.

28.  Citu darbinieku pienākumi un tiesības noteiktas Darba likumā, darba līgumā un amata aprakstā.

VIII. Ģimnāzijas padomes

29.  Ģimnāzijā, saskaņā ar direktora apstiprinātiem noteikumiem, darbojas šādas padomes:

29.1.   ģimnāzijas padome, kuru izveido ģimnāzijas, sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai. Tās izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka ģimnāzijas padomes noteikumi;

29.2.   ģimnāzijas pedagoģiskā padome, kuru izveido ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai. Tās izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka pedagoģiskās padomes noteikumi;

29.3.   ģimnāzijas skolēnu parlaments, kuru izveido izglītojamo interešu īstenošanai un iesaistīšanai ģimnāzijas darbībā. Tā izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka skolēnu parlamenta noteikumi;

29.4.   ģimnāzijas metodiskā padome, kuru izveido ģimnāzijas metodiskā darba nodrošināšanai. Tās darbību un kompetenci nosaka metodiskās padomes noteikumi.

IX. Ģimnāzijas saimnieciskā darbība un finansēšanas avoti

30.  Ģimnāzija var sniegt ārpusstundu darba un maksas pakalpojumus, ja tas netraucē ģimnāzijas izglītības programmu īstenošanu.

31.  Ģimnāzija ir tiesīga sniegt maksas pakalpojumus saskaņā ar dibinātāja lēmumu.

32.  Ģimnāzijas finansējuma avoti ir:

32.1.     valsts budžeta līdzekļi;

32.2.     pašvaldības budžeta līdzekļi;

32.3.     nodibinājums “Spīdolas ģimnāzijas izaugsmes fonds”;

32.4.     ziedojumi, dāvinājumi un citi ieņēmumi.

33.  Ģimnāzijas grāmatvedības uzskaiti un apkalpošanu veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” centralizētā grāmatvedība.

X. Iekšējo normatīvo aktu  pieņemšanas kārtība un administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

34.  Ģimnāzija, saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī nolikumā noteikto, patstāvīgi izstrādā un izdod iekšējos normatīvos aktus.

35.  Ģimnāzijas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam.

XI. Citi noteikumi

36.  Ģimnāzijas bibliotēkas fonda komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu veic saskaņā ar direktora apstiprinātiem ģimnāzijas bibliotēkas noteikumiem.

37.  Ģimnāzija savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus:

37.1.     attiecībā uz higiēnas normu un noteikumu ievērošanu;

37.2.     attiecībā uz ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu un noteikumu ievērošanu.

38.  Valsts statistikas pārskatu izglītības jomā ģimnāzija iesniedz katru gadu elektroniski, ievadot datus Valsts izglītības informācijas sistēmā.

39.  Ģimnāzija izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas skolvadības programmatūrai.

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes

„Jelgavas Spīdolas ģimnāzija”

direktore                                                                                                                      I.Vilkārse