Profesionālās pilnveides piedāvājums

Tālākizglītība

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas metodiskais centrs piedāvā sekojošus tālākizglītības kursus:

Tālākizglītības kursu nosaukums Kursu vadītāji Kursu apraksts Stundu skaits
Sadarbības, līdzdalības un pašiniciatīvas sekmēšana pilsoniskās audzināšanas kontekstā.

 

Dace Lielasne – latviešu valodas un literatūras skolotāja; 
Antra Latiša – Latviešu valodas un literatūras skolotāja;
Anete Olava – psiholoģe;
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma sniedz iespēju pedagogiem aktualizēt būtiskākos jautājumus par pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības jautājumiem izglītības iestādē. Programma izstrādāta saskaņā ar 2016.gada 15.jūlija MK noteikumiem Nr.480 Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība. Kursos tiek aplūkotas sekojošas tēmas:
1.     Audzināšanas procesa teorētiskie aspekti.
2.     Pilsoniskā audzināšana un pilsoniskā līdzdalība izglītības procesā
3.     Izglītojamo personiskā līderība
6h vai 8h
Inovatīvas mācību stundas organizēšana un caurviju prasmju pielietošana skolēnu izziņas aktivitātēs un radošuma veicināšanā dabas zinātņu, vizuālās mākslas un mājturību tehnoloģiju stundās

 

Agija Lāce – dabaszinību un bioloģijas skolotāja;
Dace Lejēja – mākslas skolotāja
Ieva Hofmane – dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Nodarbību laikā pedagogi iepazīstas ar Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas pedagogu pieredzi starpdisciplināru stundu veidošanā. Pedagogiem būs praktiska iespēja strādāt dabā, izmantojot IKT aplikācijas, un pilnveidot savas radošās prasmes, izmantojot dabas materiālus.  Dabas izzināšana(iedvesmas avots mežs, parks, pļava u.c.) kalpo kā  materiālā izziņas bāze dažādos mācību priekšmetos un īstenojot caurviju prasmes. Kursu vadītāji sniegs ieskatu plenērā kā mācību stundā. Tiks veidoti grafikas vai dizaina darbi izmantojot dabīgo materiālu. Kursos tiek aplūkotas sekojošas tēmas:
1.     Bioloģijas un dabaszinību stundu norise dabā
2.     Plenērs kā mācību stunda dabā
3.     Pētījumi dabā – bāzes materiāls jaunrades izstrādājumā

9h

Digitālā pratība un medijpratība kā mūsdienīga un kvalitatīva mācību procesa mērķis un līdzeklis Liene Valdmane – LVA metodiķe Kā mūsdienu izglītības mērķis tiek izvirzīta rīcībspējīga personība. Digitālā pratība ir viena no rīcībspējas centrālajiem elementiem – zināšanu, prasmju, attieksmju, spēju un informētības kopums darbā ar digitālajām tehnoloģijām.  Izmantojot digitālās tehnoloģijas, digitāli lietpratīgs skolēns var veikt uzdevumus un risināt reālas dzīves problēmas, izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijai un sadarbībai, prot iegūt un strukturēt informāciju, pats kļūst par autoru un atbildīgi koplieto citu radītu saturu, spēj efektīvi, atbildīgi, kritiski, radoši un patstāvīgi konstruēt zināšanas, kā arī izprot digitālo tehnoloģiju lomu realitātes konstruēšanā. Kursos tiek aplūkotas sekojošas tēmas:
1.     Digitālā pratība un medijpratība – saturs un nozīme gan sabiedrībā kopumā, gan skolā.
2.     Kritiskā domāšana kā medijpratības pamats
3.     Jēgpilna tehnoloģiju izmantošana, mērķi un iespējas.
4.     Digitālā un medijpratība kā caurviju kompetence – saturs, metodes, vērtēšana

8h

Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību sniegumu uzlabošanai Agija Lāce – dabaszinību un bioloģijas skolotāja; Kursu dalībnieki tiek iepazīstināti ar teorētiskajām atziņām par atgriezeniskās saites sniegšanas veidiem un paņēmieniem. Kursu vadītāji dalās savā pieredzē ar atgriezeniskās saites sniegšanas veidiem. Kursu dalībniekiem ir iespēja plānot un praktizēt atgriezeniskās saites sniegšanas veidus un izplānot atgriezeniskās saites sniegšanu vienai savai nodarbībai. Kursos tiek aplūkotas sekojošas tēmas:
1.     Atgriezeniskā saite: definīcija, skaidrojums un tās veidi.
2.     Praktiskie piemēri atgriezeniskās saites sniegšanā.
3.     Atgriezeniskās saites praktizēšana

6h vai 8h

 

Par kursiem var vienoties ar direktores vietnieci Vinetu Šramu:
tālrunis 63029211;
e-pasts: vineta.srama@gmail.com