Mācības

“Nam quod in iuventute non discitur, in matura aetate nescitur.”
Ko neiemācīsies jaunībā, to nepratīsi brieduma gados.

Cilvēks senatnē uzskatīja, ka pasaule turas uz trīs vaļiem, bet Spīdolas Valsts ģimnāzija šodien stingri balstās uz trīs pamatelementiem: valodām, sociālajām un ekonomikas zinībām un dabaszinātnēm. Uz šiem vaļiem tiek balstīti gan pamatizglītības programmas, gan vidējās izglītības programmas trīs virzieni un septiņi apakšvirzieni: valodu un sociālais virziens, komercvirziens, vides un dabaszinātņu virziens. Liels akcents mācību procesā tiek likts uz padziļinātu valodu prasmju, sociālo zinātņu, medijprasmju, uzņēmējdarbības pamatu apguvi un vides problēmu izpratni un risināšanu. Visi skolēni no 7.klases iesaistīti radošajā un pētnieciskajā darbībā, karjeras mērķtiecīgā izpētē un attīstībā, kultūras un mākslas aktivitātēs. Vidusskolā piedāvājam apgūt Valsts aizsardzības mācību, ikvienam piedāvājam iespēju darboties mākslinieciskā pašdarbībā, līdzdarboties Skolēnu parlamentā un piedalīties skolas dzīves organizēšanā. Strādājam, lai skolas absolventi būtu sagatavoti tālākai izglītībai un veiksmīgai savas karjeras veidošanai.


Instrukcijas par attālināta mācību procesa organizēšanu

Izraksts no JSVĢ 2020.gada 30. decembra rīkojuma Nr.25–r/p

Par attālināta mācību procesa turpināšanu”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 30. decembra Ministru kabineta ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā no 2021.gada 4. janvāra tiek turpināts attālināto mācību process līdz lēmumam par klātienes mācību atsākšanu.

Ar otro semestri JSVĢ pakāpeniski ir pārgājusi uz vienotu digitālo mācību platformu Microsoft Teams, komunikācijai izmantojam e-klasi.

Instrukcija JSVĢ skolēniem attālinātām mācībām

 1. Seko savam mācību grafikam.
 2. Katru rītu līdz 8:20 saņemsi veicamo darbu, darba veikšanas nosacījumus un vērtēšanas kritērijus MS Teams vidē vai e-klases pastā.
 3. Katru rītu līdz plkst 8:30 atver e-klases pastu un savu MS Teams grupu un iepazīsties ar dienas informāciju.
 4. Ja stunda būs plānota tiešsaistē, tad skolotājs Tevi informēs iepriekšējās dienas rītā līdz plkst. 8:20, precizējot tiešsaistes laiku, vietni, nepieciešamos mācību materiālus (lai ģimenē laicīgi variet ieplānot Tavu darbu pie datora).
 5. Veiktos darbus (vai norādīto darba daļu) iesūti skolotājam norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz noteiktās dienas beigām.
 6. Žurnālā tiks veikti šādi ieraksti:
  1. ja skolēns nav piedalījies tiešsaistē, e-žurnālā veic ierakstu “n”- neattaisnots kavējums (nepieciešama attaisnojuma zīme/informācija),
  2. ja skolēns darbu vai darba daļu veicis/nav veicis līdz termiņa beigām – “i/ni (atceramies, ka saskaņā ar mūsu vērtēšanas kārtību i/ni nav vērtējums, bet informatīvs ieraksts; ja darbs tiek formatīvi vērtēts, lietojam % vai STAP).
  3. ja skolēns nav veicis ieskaites darbu (summatīvais vērtējums) –“nv”,
  4. ja apjomīga, ilglaicīga darba gaitā nav pārliecības, ka skolēns mācību stundās ir strādājis, nākamajā dienā skolotājs sazināsies ar skolēnu/ vecākiem, pēc tam informēs par situāciju klases audzinātāju, atbalsta personālu, ilglaicīgu problēmu gadījumā tiks ziņots sociālajam dienestam.
 7. Ārkārtas gadījumos (veselības, interneta, datora, elektrības problēmas) sazinies ar priekšmeta skolotāju un vienojieties par tālāko rīcību (informē audzinātāju).
 8. Ja kāda no skolotāja uzdotajām darbībām nav saprotama vai to neproti veikt, konsultējies ar klasesbiedriem, sazinies ar skolotāju e-klases pastā vai skolas vienotajā MS Teams vidē, un skolotājs Tev atbildēs (rakstiski vai telefoniski).
 9. Skolotājs saziņai būs pieejams Tavu plānoto stundu laikā vai grafikā norādīto konsultāciju laikā (vienojieties par saziņu, piemēram, MS Teams vidē, e-klases pastā, WhatsApp vai telefoniski).
 10. Ja pēc Tava darba saņemšanas skolotājs saprot, ka neesi demonstrējis pietiekamu izpratni par apgūstamo tēmu, skolotājs ar Tevi sazināsies un jūs vienosieties par turpmāko sadarbību un papildus veicamajiem uzdevumiem (atceries, ja skolēnam ir nepietiekams vērtējums, lai pabeigtu mācību gadu, vasarā jāpiedalās papildu mācību pasākumos un jākārto pēcpārbaudījums).
 11. Ja Tavs darbs vai darba daļa ir plaģiāts (pārkopēts/pārrakstīts svešs teksts, cita skolēna darbs u.c.), darbs tiks vērtēts ar “1” bez iespējas šo vērtējumu labot, skolotājs sazināsies ar Taviem vecākiem un Tava rīcība tiks uzskatīta par skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu.

Ieteikums:

 • Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi.
 • Iepazīsties un apgūsti skolas kopīgo platformu MS Teams.
 • Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību, izvairies no kontaktiem ar cilvēkiem ārpus savas mājsaimniecības, ievēro 2 m distanci, atbildīgi lieto masku, biežāk mazgā vai dezinficē rokas.
 • Ārkārtas gadījumos, kad nesaproti, kā rīkoties, sazinies ar skolas norīkoto kontaktpersonu ārkārtas situāciju risināšanai Aneti Olavu pa ārkārtas tālruni

Iepazīšanos ar instrukciju skolēns apliecina, atverot e-klases pastu.


Instrukcija JSVĢ vecākiem attālinātu mācību veiksmīgai norisei

 1. Sekojiet, lai jūsu bērni atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā.
 2. Ja skolēns nepiedalīsies stundā, skolotājs e-žurnālā veiks ierakstu “n”– neattaisnots kavējums (nepieciešama attaisnojuma zīme/informācija).
 3. Ja apjomīga, ilglaicīga darba gaitā skolotājam nebūs pārliecības, ka skolēns mācību stundās ir strādājis un kvalitatīvi apguvis mācību saturu, skolotājs sazināsies ar Jums. Ja situācija neuzlabosies, tiks meklēta ārējā palīdzība un informēts sociālais dienests.
 4. Par ārkārtas gadījumiem (veselības, interneta, datora, elektrības problēmas) nekavējoties informējiet klases audzinātāju.

 Ieteikumi:

 • Lai jums būtu padziļināta izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu, iepazīstieties ar “Instruktāža skolēniem attālinātām mācībām”.
 • Parūpējieties, lai jūsu bērns līdz plkst. 8.30 ir sagatavojies darbam un iepazinies ar dienas uzdevumiem.
 • Parūpējieties, lai jūsu bērns bezatbildīgi neapmeklē sabiedriskas vietas.
 • Izvairieties no kontaktiem ar cilvēkiem ārpus savas mājsaimniecības, ievērojiet 2 m distanci, atbildīgi lietojiet masku, biežāk mazgājiet vai dezinficējiet rokas.
 • Ārkārtas gadījumos, kad nav skaidrs, kā rīkoties, sazinieties ar skolas norīkoto kontaktpersonu ārkārtas situāciju risināšanai Aneti Olavu pa ārkārtas tālruni

 Iepazīšanos ar instrukciju vecāks apliecina, atverot e-klases pastu.