Cienījamie vecāki!

Cienījamie vecāki, visi Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas pedagogi un darbinieki ir parakstījušies par personas datu neizpaušanu un likumu ievērošanu.

Mēs vēlamies mācīties klātienē un drošībā.

  • Lai zinātu, kuriem jāveic testi, lai nevajadzētu no rīta stāvēt rindā pie skolas, lai uzrādītu derīgus sertifikātus, tos digitāli iesniedz pirms skolas sākšanās. Ja ir pretenzijas sertifikātu sūtīt digitāli, var ierasties personīgi un uzrādīt skolas sekretārei, iepriekš pierakstoties vizītei pa tālr. 63029212.
  • Saziņa ar vecākiem un bērniem deleģēta klašu audzinātājiem.
  • Vecāku sapulce 30.augustā plkst. 18.00. Precīzāka informācija sekos.

 

2021.gada 17.augustā Noteikumi Nr. 565
Rīgā (prot. Nr. 56 56. §)

 Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 40.2 Klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā (ieslodzījuma vietā – ar ieslodzījuma vietas ārstniecības personas izglītojamiem izsniegtu izziņu (veidlapa Nr. 27/u)) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai, piedalās:  pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās) nodarbinātie un izglītojamie;

40.9 Izglītības iestādē izglītojamo (izņemot pirmsskolas izglītības pakāpē un augstākās izglītības studiju programmas) testēšanu organizē sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus. Izglītības iestādei ir tiesības nodot minēto izglītojamo datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa)) un pilngadīga vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai. Laboratorija testēšanas rezultātu ievada e-veselības sistēmā un nosūta pilngadīgam izglītojamam vai nepilngadīga izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi. Izglītības iestādei ir tiesības nodot laboratorijām nodarbināto datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, izglītības iestādes nosaukums). Ja nodarbinātie un izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās) atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, viņi ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē Covid-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā, kura sadarbojas ar attiecīgo izglītības iestādi un kurai ir nodoti izglītojamā un nodarbinātā dati. Pozitīva Covid-19 testa gadījumā laboratorija par to informē attiecīgo izglītības iestādi.

Skolas administrācija

Kategorija(s): Vecākiem

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.